top of page

"การสำรวม (Restraint)"


“การสำรวมด้วยกายเป็นการดี

การสำรวมด้วยวาจาเป็นการดี

การสำรวมด้วยใจเป็นการดี

การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี

บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้ว

มีความละอายต่อบาป

เรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนฯ “

.

-พระพุทธเจ้า-

................................

“Restraint in body is good.

Restraint in speech is good.

Restraint in mind is good.

Restraint in every way is good.

One with restraint in every way

and with shame to do wrong

is the protector of himself.”

.

-Buddha-

bottom of page