top of page

ผู้ยินดีในธรรม นึกถึงข้อปฏิบัติเนืองๆ


“ผู้ยินดีในธรรม นึกถึงข้อปฏิบัติเนืองๆ

มีปัญญาคิดหาอุบายมาพิจารณา

ทำใจให้สงบเนืองๆ ผู้นั้นจะมีทาง

รู้เห็นในพระสัทธรรมในไม่ช้านี้”

.

-พระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)-

………………………


Moral people always think about Dhamma teaching.

They have wisdom to consider how to live mindfully.

They will definitely find the true teaching soon.

.

-Phra Ajarn Toon Khippapanyo–

.

ที่มา: หนังสือ ทวนกระแส พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หน้า ๑๕) https://www.watpabankoh.com/allbook.htm

Kommentare


bottom of page