top of page

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ แจงประเด็นดรามา กรณีถ้วยกาแฟที่นำเศียรของพระพุทธรูป มาผลิตจำหน่าย


สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ออกหนังสือแถลงการณ์ แจงประเด็นดรามากรณีถ้วยกาแฟที่นำเศียรของพระพุทธรูป มาผลิตจำหน่าย โดยล่าสุดมีการเสนอให้มีบทลงโทษทางกฎหมายที่เด็ดขาด ทั้งผู้ผลิต ผู้นำมาจำหน่าย ผู้เผยแพร่ . แถลงการณ์ของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. กรณี ถ้วยกาแฟที่นำเศียรของพระพุทธรูป มาผลิต จำหน่ายและเผยแพร่ ทางช่องทางการซื้อสาธารณะ เนื่องจากมี เครือข่าย ศิลปีน และพุทธศาสนิกชน ได้เห็น สินค้า แบบใหม่ที่มีวางจำหน่าย ในช่องทางการซื้อสาธารณะ ในสื่อโซเชียล . โดยนำเอาสัญลักษณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เศียรพระพุทธรูป มาตัดแปลงทำเป็นถ้วย กาแฟ มีหู สำหรับถือบริโภค และนำมาวางจำหน่ายสั่งซื้อทางออนไลน์ ได้โดยทั่วไป ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ที่มีพระตรัยรัตน์เป็นที่พึ่งที่เคารพสักการะ ทางคณะกรรมการสภาศิลปันส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ขอเรียกร้องให้ ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาของชาวไทย ที่นำเอาสิ่งเคารพสูงสุด มากระทำการเช่นนี้ . จึงขอเรียกร้องให้ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้กรุณาช่วยดูแลดำเนินการ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมาย พิจารณาระงับการจำหน่ายเผยแพร่ สินค้า ดังกล่าวโดยด่วน และขอเสนอแนะให้องค์กร ทางพระพุทธศาสนาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสอคส่องดูแล เหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยเสนอให้มีบทลงโทษทางกฎหมายที่เด็ดขาดและสูงขึ้นทั้งผู้ผลิต ผู้นำมาจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ให้ใด้รับผลจากการะทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งต่อไป

Comments


bottom of page