top of page

CSR บรรยายธรรม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยทางหน่วยงาน CSR ได้รับโอกาสอันดียิ่ง ที่ได้รับมาบรรยายธรรม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.

การที่ทีมงานตัดสินใจติดต่อเพื่อเข้าบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอม แต่ระดับอุดมศึกษายังไม่ปิด จึงคิดว่ากลุ่มอุดมศึกษานี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะออกไปทำงาน เป็นผู้ใหญ่ ดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองในไม่ช้า ควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธองค์ ความสำคัญของการประพฤติตนให้อยู่ในศีล 5 โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ดำรงสติและปัญญาในการทำงาน ทีมงานได้ติดต่อกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ทีมงานรู้จัก เล่าวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการให้ทราบ อาจารย์ภาคฯ ได้นัดแนะให้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนิสิต โดยให้ทีมงานไปนำเสนอรายละเอียดของโครงการเอง หลังจากได้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนิสิต ทีมงานจึงทราบว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างจากของโรงเรียนมัธยม โดยทางมหาวิทยาลัยนั้นนิสิตจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรายละเอียดของกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ แต่ละภาควิชาจะค่อนข้างเป็นเอกเทศไม่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเดียวกันพร้อมกัน ดังนั้นการติดต่อเข้าพบในช่องทางที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญ หลังจากที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนิสิต เข้าใจ เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาการบรรยาย จึงได้นัดให้ทีมงานเข้าแนะนำโครงการต่ออาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนิสิตของภาควิชาเครื่องกลและภาควิชาไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งแต่ละภาควิชามีจำนวนนิสิตมากเกิน 150 คน ทีมงานได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอโครงการกับภาควิชาทั้งสอง ได้นำจดหมายเรียนเสนออาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนิสิตแต่ละภาควิชาเพื่อขอเข้าบรรยายธรรม กล่าวแนะนำองค์กร ที่มา วัตถุประสงค์ และผลงานการปกป้องพระพุทธศาสนาที่ได้ทำมา ผลงานการบรรยายธรรม และชี้ประเด็นว่า เนื้อหาการบรรยายจะช่วยให้นิสิตเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธองค์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนิสิต ให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติศีล 5 เพื่อชี้ให้เห็นว่าการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปใช้จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการทำงาน ได้อย่างไร ภาควิชาทั้งสองขอนำกลับไปหารือกับประธานกิจกรรมนิสิตก่อน ต่อมาภาควิชาเครื่องกลได้แจ้งให้ทีมงานเข้าทำกิจกรรมได้ในวันปัจฉิมนิเทศของนิสิตปี 4 ว่าที่บัญฑิตในวันที่ 4 พค. นิสิตที่เข้าฟัง เป็นนิสิตระดับชั้นปีที่ 4 จำนวนประมาณ 200 คน ที่กำลังจะจบการศึกษาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ เมื่อใกล้เวลาบรรยาย น้องๆนิสิต ต่างทะยอยกันเดินเข้าห้องบรรยาย กันอย่างเรียบร้อย ต่างพากันจับจองที่นั่งที่เหมาะกับตนเอง เพื่อนั่งรอการบรรยายกันอย่างใจจดใจจ่อ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศต่อว่าที่บัณฑิต และกล่าวต้อนรับทางคณะผู้มาบรรยายธรรมทุกท่าน

คุณลัคพงศ์ เพิ่มพูน Stage Manager กล่าวแนะนำองค์กร ประวัติท่านประธานองค์กร และกล่าวว่าหัวข้อการบรรยายในวันนี้สอดคล้องกับปณิธานและพันธกิจของภาควิชาที่ต้องการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ผู้บรรยายธรรมท่านแรก คือ คุณนฤต วชิรอมรเลิศ ได้บรรยายเรื่อง ศีล 5 ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ก็รักษากันได้ยาก คุณนฤต ได้ยกตัวอย่างเรื่องศีล และความสอดคล้องกันกับจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 15 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องและใกล้ตัวว่าที่บัณฑิตวิศวะใหม่ทุกท่าน น้องๆได้ให้ความสนใจและร่วมกันตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ผู้บรรยายท่านที่ 2 ทพ.ญ.เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย์ ได้บรรยายเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนชีวิต เพราะคนเราทุกคนนี้เกิดมาและอยู่ได้ด้วยบุญ หากใช้บุญไปทุกวันๆ บุญนี้ก็จะหมด ก็ต้องหมั่นเติมบุญเพิ่ม ด้วยบุญกิริยาวัตถุ 10 ผู้บรรยายได้เน้นย้ำถึงเรื่องการภาวนา และให้น้องๆนิสิตทดลองนั่งภาวนาเบื้องต้นตามวีดีโอที่ได้แสดงให้ชม ต่อด้วยวีดีโอที่แสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อพระบรมศาสดา และเคสหลบหลู่จากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นผู้บรรยายจึงได้ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ต่อการแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา เมื่อถึงช่วงนี้ น้องๆ ต่างสนใจชมวีดีโอที่ได้เสนอกันเป็นอย่างมาก ต่างคนต่างตกใจ และคงไม่เคยเห็นว่า เขาทำกันขนาดนี้เลยหรือ ผู้บรรยายได้ฝากความหวัง และขอความร่วมมือจากน้องๆ ให้เป็นหนึ่งกำลังในการช่วยกันปกป้องพระศาสนาและพระบรมศาสดาเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน หลังจากบรรยายจบน้องนิสิตยังนั่งต่อรอว่าทีมงานจะมีอะไรมาบรรยายต่อหรือไม่ หลังจากการบรรยายธรรม ผศ ดร ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาได้เชิญทีมงานทั้งหมด พร้อมกับให้รองหัวหน้าภาควิชามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน รองหัวหน้าภาควิชาได้สนใจสอบถามว่า “ทำไมทีมงาน CSR จึงได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ มาเป็นจิตอาสา ในการทำงานให้องค์กร” “ องค์กรได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดหรือไม่ ” ทีมงานได้ตอบว่า

“ ด้วยจิตกตัญญูต่อพระบรมศาสดาและต่อท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้เป็นวิปัสสนาจารย์ที่ทำให้เรามีจิตเสียสละที่จะทำงานเพื่อองค์กร” “ องค์กรไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ไดเลย เป็นเงินบริจาคสนับสนุนจากเหล่าศิษย์ที่มาปฏิบัติภาวนาทั้งสิ้น” อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนิสิตของภาควิชาเครื่องกล ดร ชมาพร เจียรบุตร บอกกับทีมงานว่า ตอนแรกเกรงว่านิสิตจะไม่สนใจฟัง แต่ปรากฎว่าน้อง ๆ ส่วนใหญ่ ตั้งใจฟัง ให้ความร่วมมือและตอบคำถามเป็นอย่างดี สุดท้ายรองหัวหน้าภาค ดร เฉลิมพล เปล่งสะอาด ต้องการให้องค์กรมาบรรยายธรรมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมในโครงการ “ก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่” สำหรับนิสิตชั้น ปีที่ 2 คำกล่าววิทยากร CSR ทั้ง 2 ท่านหลังงานบรรยาย

- ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากเป็น ครั้งแรกที่ผู้ฟังเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนจะสำเร็จการศึกษาไป ซึ่งแตกต่างจากการบรรยายในครั้งก่อน ๆ ที่ผู้ฟังเป็นนักเรียนระดับมัธยม

- รู้สึกปลาบปลื้ม ใจ ในขณะบรรยายก็เกิดปีติ ที่ได้มีโอกาสเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ และได้ฝากให้น้อง ๆ ที่กำลังจะจบไป ขอให้เป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังของชาติ และช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

- มีความยินดีเสมอที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นการตอบแทนบุญคุณของพระบรมศาสดาและคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตอบแทนโดยการนำคำสอนของท่านมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ฟังที่กำลังจะเป็นบัณฑิตและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แทรกซึมและรับรู้ ถึงความเข้าใจในศีล ในคุณธรรมอันควรตระหนักให้มากในการใช้ชีวิตในภายภาคหน้าของพวกเขา

- ในการบรรยายแต่ละครั้งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการตีโจทย์การบ้านให้แตก ไม่ใช่แค่จับไมค์แล้วบังคับให้นั่งฟัง แต่ต้องศึกษาผู้ฟังให้รอบคอบ ถึงวัย อาชีพ ความสนใจของผู้ฟัง เหตุการ์ณปัจจุบันที่เป็นที่สนใจ ทำการบ้านแม้กระทั่งครั้งนี้ได้หยิบยก "จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร15 ข้อ" เพื่อมาโยงเข้ากับศีล 5

- 60นาทีที่บรรยายนั้นมีค่ามาก มากพอที่จะเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของคนคนหนึ่งได้ อย่างที่ผมเคยได้รับคำชี้แนะจากพระธรรมคำสอน และท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลมาก่อน บทบรรยายโดย : คุณลัคพงศ์ เพิ่มพูน, คุณศิริญา สุขบันเทิง, คุณนฤต วชิรอมรเลิศ, คุณเบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์

bottom of page