top of page

CSR เข้าบรรยายธรรมที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เพื่อปลูกฝังอนาคตของชาติด้วยศีลธรรม

CSR..การปลูกฝังอนาคตของชาติด้วยศีลธรรม ‘ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล’

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น ทางทีมงาน CSR ได้รับโอกาสอันดียิ่ง เข้าบรรยายธรรมที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 4 จำนวน 290 คน

ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คุณลักขณา ทีเจริญ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวกับนักเรียนว่า นักเรียนโชคดีกว่านักเรียนอีกหลายรุ่น หลายระดับ เพราะมีทีมจิตอาสา จากมูลนิธิโนอิ้งบุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาขออนุญาตจัดกิจกรรม ธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และ จะฝึกสมาธิให้กับนักเรียน ในหัวข้อ ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา ศาสนาพุทธ ที่พวกเรานับถือเราได้ยึดปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระศาสนาได้เต็มศักยภาพแล้วหรือยัง .. คุณลัคพงศ์ เพิ่มพูน Stage Manager กล่าวขอบคุณที่อนุญาตให้มาบรรยายในวันนี้ และกล่าวทักทายน้องๆ ชาวพิกุล ชาวขาวแดง สถานศึกษาแห่งกุลสตรี และได้กล่าวแนะนำองค์กรและวัตถุประสงค์ แนะนำทีมงานจิตอาสา ประวัติท่านประธานองค์กร ผลงานที่ผ่านมา ท่านประธานได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวว่าในวันนี้เราจะมาหยุดบัญชีบาป และจะมาเพิ่มบัญชีบุญกันได้อย่างไร เราคงไม่อยากเป็นชาวพุทธ เฉพาะในทะเบียนบ้าน เราจะต้องเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติ และรักษาศีล ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า .. วิทยากรที่ 1 ทพญ. เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาแตกต่างกัน นักเรียนท่านหนึ่งตอบว่า เป็นเพราะว่าคนเราทำกรรมต่างกันมา วิทยากรจึงได้เล่าเรื่องเด็กเกเร ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง คำถาม 4 ข้อของพญายมบาลที่ถามเด็กน้อยก่อนตัดสินผลกรรม “เจ้าเคยทำความดีอะไรมาบ้าง” “เจ้าเคยฟังธรรมมาบ้างหรือเปล่า” “เจ้าเคยช่วยงานสาธารณะมาแล้วบ้างหรือไม่” “เจ้าเคยตอบแทนพระคุณบิดา มารดาแล้วหรือยัง” สามารถตรึงให้นักเรียนตั้งใจฟังได้เป็นอย่างดี และคำกล่าวสุดท้ายต่อเด็กน้อย “เจ้าโชคดีแค่ไหน ที่ได้มีโอกาสเห็นของจริงหลังความตาย หลังจากนี้คำถาม 4 ข้อนี้ ขอให้อยู่ในใจ กลับไปจงทำแต่ความดี เจ้าเห็นแล้วใช่ไหม ชีวิตหลังความตายมีจริง” วิทยากรได้กล่าวถึงการรักษาศีล 5 ว่า คนเราทุกวันนี้รู้จักศีล 5 แค่บนกระดาษ จำได้ ท่องได้ แต่ทำไม่ได้ จากนั้นได้กล่าวถึงความหมายที่แท้จริงในศีลแต่ละข้อและผลกรรมของการผิดศีล สุดท้ายได้ฝากเอาไว้ว่าให้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดให้มาก หากเราไปเกิดในประเทศที่ลำบาก คงไม่ได้รับโอกาสที่ดีเช่นทุกวันนี้ .. วิทยากรที่ 2 คือ คุณศิรพงศ์ ศิริสุนทรชัย ได้กล่าวบรรยายในการเปิดบัญชีบุญ นั่นคือ บุญกิริยาวัตถุ 10 อันมีตั้งแต่ ทาน โดยเน้นย้ำที่อภัยทาน ซึ่งคือทานบารมีที่สามารถยกจิตให้ขึ้นสูงจนสามารถเป็นอริยะบุคคล ศีลซึ่งได้บรรยายไปให้ชัดเจนแล้วในวิทยากรท่านที่ 1 มาในส่วนของการ ภาวนา คือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ เหตุใดจึงต้องชำระจิตเล่า นั่นก็เพราะจิตเรานั้นสกปรก เพราะมี กิเลส ความโกรธ ความโลภ และความหลง จึงต้องชำระจิตโดยการทำสมาธิ ให้จิตนิ่ง เมื่อเริ่มเปิดวิดิทัศน์ เสียงคุยของนักเรียนเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงบ เด็กนักเรียน มีความสนใจ และได้ลองปฏิบัติอานาปานสติร่วมกัน หลังจากได้นำนั่งสมาธิ เด็กมีความนิ่งและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

วิทยากรได้บรรยาย ต่อในบุญกิริยาวัตถุ 10 ในข้อต่อไป ตั้งแต่ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพบุคคลที่ควรเคารพ การช่วยงานสาธารณะประโยชน์ การยินดีในส่วนบุญของผู้อื่น อันเป็นจิตที่ลดละความอิจฉาริษยาในตน การฟังธรรม การแสดงธรรม และท้ายสุด คือ การทำความเห็นให้ถูกตรง นั่นคือการเชื่อบุญบาปมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีอยู่จริง นั่นคือการมี สัมมาทิฐิ และแนะนำให้นักเรียนทั้งหลายได้ชม วิดิทัศน์ Do They really have to do this อันเป็นตัวอย่าง ของการมีมิจฉาทิฐิ จนนำไปสู่การกระทำที่ผิดโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ หลังจากทีได้ชมวิดีทัศน์ จึงให้ดูเคสลบหลู่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีทั้งเคสที่องค์กรได้ทำสำเร็จแล้ว และอีกมากมายที่ต้องการให้เยาวชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของชาติในอนาคต ได้ร่วมมามีส่วนรวม สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เด็ก ๆ มีความสนใจ เมื่อเห็นภาพเคสลบหลู่ต่าง ๆ บางภาพถึงกับต้องอุทานออกมาด้วยความสลดใจ .. คำถามช่วงถาม-ตอบของการบรรยาย

หนูได้เห็นพระสงฆ์ปฏิบัติตนไม่ดี ไม่น่าศรัทธา หนูจะปฏิบัติตนเช่นไร? วิทยากร ให้คำแนะนำว่า “พระพุทธเจ้าได้ฝากความหวัง ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัท 4 เมื่อเราเองก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 เราเองก็มีหน้าที่ ปกป้อง และสืบทอดพระศาสนา การที่พวกเรามาในวันนี้ ก็เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา หากพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตนไม่น่าเลื่อมใส ก็ขอให้เราเคารพตรงต่อรัตนะดวงที่ 3 เมื่อเราทำบุญ เรากราบพระ ให้น้องรำลึกถึง พระรัตนตรัย ในส่วนของท่าน หากท่านจะผิดสิกขาบทใด ๆ นั้น เป็นส่วนที่ท่านต้องได้รับการกระทำของท่านเอง เมื่อยุคนี้เป็นยุคที่พระสงฆ์ท่านเพลี่ยงพล้ำมากที่สุด จึงเป็นยุคที่เราฆราวาสต้องมาค้ำชูพระศาสนาไว้” . มีเพียงผู้ชาย และ ผู้หญิง เท่านั้นหรือที่บวชได้ เพศที่สามสามารถบวชได้ไหม? วิทยากร ให้คำแนะนำว่า “ จิตนี้ไม่มีเพศ เราเคยเกิดมาแล้ว เคยเป็นทั้ง หญิง และ ชาย และการที่เรามีจิตที่ไม่ตรงกับเพศนั้น เพราะผลกรรมของการผิดศีลที่เราเคยได้ทำไว้ในอดีต ดังนั้น ความดีที่ทำต้องหากที่สิ่งที่เราต้องมอง เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่เราเป็นเปลี่ยนผลในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอย่างไรฆราวาสนั้นบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับบรรพชิต” . จากนั้นนักเรียนได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทีมงานโนอิ้งบุดด้า ที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ และจะนำไปปรับใช้ให้ในชีวิตประจำวัน การบรรยายในวันนี้ได้มีอาจารย์กว่า 14 ท่านมาร่วมฟังการบรรยาย และบอกกับทีมงานโนอิ้งบุดด้าว่า การบรรยายในครั้งนี้ถือว่า ประสบความสำเร็จมาก เพราะปกติเด็กเหล่านี้หากเป็นเรื่องธรรมะ แล้วไม่ค่อยสนใจฟังกัน กล่าวขอบคุณทีมงานที่ได้มาบรรยายให้แก่นักเรียนที่นี่ได้ฟังในวันนี้ สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจยิ่งนัก ที่ชีวิตอันแสนธรรมดาของคนคนหนึ่งได้มาทำสิ่งที่เกิดประโยชนต่อผู้คนมากมายเช่นนี้ .. ความเห็นของนักเรียนหลังฟังธรรมะบรรยาย “ ได้รู้หลักธรรมบางข้อที่ไม่รู้ ได้รู้ว่าเมื่อทำอะไรไว้ย่อมมีผลที่ตามมาเสมอ ” “ ทำให้เข้าใจในศาสนาของตนมากขึ้น และต้องประพฤติตนที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร ” “ การอบรมครั้งนี้ทำให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นกำลังโดนทำลาย พวกเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้อง ” “ ได้รู้ว่าการกระทำอะไรที่ทำให้เกิดบาป บุญ และรู้วิธีสร้างบุญ ” “ การปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และมีสติ ในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ”

“ จะนำไปใช้ด้านดำรงชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน ด้านการค้าขาย และเป็นแบบอย่าง ” “ จะบอกคนอื่นเมื่อเจอผู้ที่ทำผิดต่อศาสนา ได้ถูกต้อง ” “ จะนำไปใช้ในการระงับอารมณ์ตนเอง ให้คิดก่อนทำเสมอ ” .. คำกล่าววิทยากรหลังงานบรรยาย หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราจะรู้หรือไม่ เราจะมีตัวตนอยู่บนโลกนี้หรือไม่ วิชานี้ก็จะอยู่คู่โลกตลอดไป เพราะมันคือความจริงตามกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมครับ เมื่อข้าพเจ้าบรรยายมาถึงช่วงภาพเคสลบหลู่พระพุทธองค์ เสียงอื้ออึง เสียงร้องโอ้....ดังมาตามแต่ละภาพ รู้แล้วนะน้องๆ เยาวชน รู้แล้วก็อย่าได้เพิกเฉย ต้องช่วยกันปกป้องพระบรมศาสดาผ่านองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา และ www.5000s.org เรามาถึงยุคที่อุบาสก อุบาสิกาต้องร่วมกันยกพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

bottom of page