top of page

"When the World Has to Rely on the Power of the Triple Gem"


"When the World Has to Rely on the Power of the Triple Gem"

"โลกต้องพึ่งพลังพระรัตนตรัย"

(ภาษาไทยโปรดอ่านข้างล่าง)

Panic is causing the world to experience economic disaster and people's emotions are becoming the true poison, beyond the Covid-19 virus. In time of devastating war, hundreds of thousands of people died. Some countries got big effect and others were only affected in some part of business sectors. However, from this virus, the number of deaths worldwide is around 4,800 from 128,000 people infected. But due to the panic, the whole world is damaged from economic slowdown across all sectors. When people do not have proper consideration and reasoning, but instead react from emotions, it creates the feeling of fear. The internet and social media make us see things in an exaggerated way which tends to cause broader damage that the actual fire or real war. Panic is the cause of many current problems the world is facing. Not the virus itself. We must make our decisions with mindfulness. Don't use emotion or be influenced by the news to be pulled into the negative world current in this time.

By end of April, overall situation will get better. In May, the world will slowly recover like a recovering patient. The world will be back to normal.

Anyone that has things to do, just carry on and do what you have to do. Otherwise you may fall behind once the world normalizes. At this time, people must be sympathetic towards each other, Whoever is a business owner and has cashflow problems, don't just fire your staff. You might discuss to reduce their salary for a while or let them take a break from work without taking salary until the situation gets back to normal. If we support each other, no one will lose. May be only the heart that is shaken.

.. Real life is not like investing in the stock market, which is often driven by emotion or greed, seeking only to make gains.

In real life there is cause and effect (karma). Therefore, when the world comes to its senses and people realize that overall situation has been driven by panic and it’s not real, then consciousness will return and various conditions will normalize quickly.

This crisis awakens us to the impermanence of things in this world. Whatever we think that will last forever we must understand that they are subject to change. Only when the world faces a crisis like this, does the fear of uncertainty awaken people to the reality of impermanence. I believe that this crisis will teach many people about the impermanence of life. People may think they can do anything anytime. Or they can go anywhere whenever they want. They still have much time. Careless people view the world as only beautiful. These are the people who will be seriously hurt. But those who are aware that everything is impermanent will naturally be able to cope and remain unshaken by change or crisis. In international news media, an American host said that the Chinese should apologize for causing this disease to become widespread because Chinese people eat everything, even bats and snakes. This makes me recall the teachings of the Buddha, who spoke about 10 kinds of meat forbidden to be eaten: human meat, elephant meat, horse meat, lion meat, tiger meat, leopard meat, yellow tiger meat, bear meat, dog meat, and snake meat. I just realized that except for human flesh, these forbidden animals are not only a source of disease, but carry fierce and violent sankhara. They are strong carriers of the virus. We can see that this virus has developed a strong resistance and is difficult to destroy. Chinese people consume dog meat, snake meat and other wild animals. This virus is therefore hard for humans to fight.

This is probably another reason that the Buddha warned against eating such animals. All the warnings from the Buddha are true. It’s only whether we have the wisdom to be aware of the disaster that is hidden deep down, and follow his teaching or not. The enemy that you can't see can always cause more harm than the enemy that you can see. Four days ago, I saw in my vision the big fire around the city. It was the massive, burning more than the eyes could see. I have never seen a vision with a fire this big before. The next morning, I did some chanting and sent out the compassion to the world.

Actually, I’d like to ask all students to practice meditation to help the world. However, I’m afraid those who have no faith will accuse me of asking people to practice meditation again. Some people with negative attitude used to accuse me of asking people to do various activities, so I wouldn’t like to do it. This is because I do not want those who do not understand or have no faith to be lost and insult of me. It will cause them heavy sin since these activities will support the world and repay Buddhism. From the day I had the vision of the virus, it’s now spreading severely in Italy and then in America.

In the early morning of 12th March, I had a vision of a huge Buddha image, of which the height was almost up to the ceiling of the church, and many people with other religions came to pay respect to me. The meaning of this vision was that we need to rely on the Buddha and his perfections (parami) to relieve this bad situation faster.

...

Why praying and practicing meditation can help?

The disease is so delicate, small and invisible. The power of praying and practicing meditation is also delicate but powerful energy. To send the same level of energy wave but more powerful to the other energy is just like we spray antiseptic to kill disease from remote distance. As such, heat from Vipassana meditation and praying should relieve this situation for a certain extent.

However, we need to pray Chinnabanchorn Gatha which can create heat current – the opposite side of the virus which grows in cool or cold current. Hence, may all of us who practice Vipassana meditation in heat current join this activity to support the world again. We used to be successful when we meditated to extinguish the bushfires and stop the fire of anger. After three days in that activity, we had changed the world. Even though this crisis covers wider area and we are not in the same place, we should have faith in what we will do. Let’s support the world with our compassionate mind no matter what result will come.

..

Moreover, I wish all of you take care of yourself. For this time, I have my family members drink Pennari mixed in warm water to increase their immunity. Few days earlier, I almost got sick and I could feel my immunity fighting the disease. Finally, I was well. Then, in the morning I took some supplements given by students. Now my body has become strong enough to meditate to save the world. Before helping others, we should take care of ourselves first.

It is doubtful why the coronavirus spread is relatively low in Thailand. It may be possible that only fewer people had been tested. Moreover, Thailand also has good medical treatment and the weather is so hot which is not conducive to the coronavirus spread. So, fewer Thai people have become infected. In contrast, more infected Italians have been found as the result of a substantial number of tests. It’s the right time for us to seriously take care of our health.

..

When the world is sick, people around the world are also sick – from the effects on economy and panic attack. In fact, this crisis results from panic. That means whenever it is eliminated, the situation would be better. Do not stop working during the crisis, when the situation gets back to normal, those who stop working will find it difficult to find jobs again. Now China begins to recover while the U.S. and European countries are getting worse. If we join hand in hand to meditate and chant the mantras, with the power of the Buddha and the fire element that will link together, we will definitely help ease the situation.

However, as we cannot gather for this mission, we need to meditate at our own homes. Therefore, in order to be most effective in terms of energy connection, we have to meditate as below scheduled:

**The schedule for meditation and chanting the Chinnabanchorn Gatha**

Friday, March 13th

Meditate from 7.45 - 8.30 p.m., break for 5 minutes, then chant Chinnabanchorn Gatha 7 times.

Saturday, March 14th (2 timeslots)

1) Meditate from 4.30 - 6.00 p.m., break for 5 minutes, then chant Chinnabanchorn Gatha 7 times.

2) Meditate from 7.45 – 9.00 p.m., break for 5 minutes, then chant Chinnabanchorn Gatha 3 times.

Sunday, March 15th (2 timeslots)

1) Meditate from 9.00 -10.00 a.m., break for 5 minutes, then chant Chinnabanchorn Gatha 7 times.

2) Meditate from 8.00-9.00 p.m., break for 5 minutes, then chant Chinnabanchorn Gatha 3 times.

You can choose to practice at your convenience. Most importantly, you have to meditate and chant as scheduled on Saturday night and Sunday morning, so that the power of each individual can be significantly connected. For those who work freelance or are retired, you may meditate more than the scheduled if you can but not exceed 2 hours and should start to meditate before the fixed time.

For those who have their own meditation schedule, you may take this upcoming meditation as your schedule.

Meditation at the same time is very important. The reason why we have to meditate many times is that we do not come in to stay in the same energy field. We stay at our own places. Hence, our energy has to get through the dense dark current before our energy will join together. Therefore, meditating only 1 time or 2 times does not make a change. However, do not go to meditate together at all. I do not want you to risk staying close to each other because if there is anything wrong, it will negatively affect this mission.

I hope that our energy will be increased and stable by this Saturday night and Sunday morning. Thus, plan your schedule well.

..

**The meditation principle**

Before meditation, chant Namo… 3 times, and Buddham Sharanam Gacchami

Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami 1 time.

If you have a Buddha statue at home, before you start chanting, you should look at the Buddha statue with focused mind to make your mind peaceful and receive the Triple Gem’s current as much as possible. After chanting, set your mind and think of the world which is now sick before making a wish..

“May I ask for the power of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for me to practice Anapanasati (or Techo Vipassana) and pray Chinnabanchorn Gatha in order to bring about the pure and powerful energy to cure the world which now is sick due to the virus outbreak.

May this meditation bring success, bring about the current which helps pave a way for physicians to find out a vaccine to save the world and bring peace back to the world soon.”

After you finish meditating, make the wish one more time.

For the meditation in the next time in this mission, you do not have to make a long wish. Just make a short wish “May I meditate and pray to support the world as I have wished before.”

..

Meditation at the same time is very important. It’s like lighting a candle consecutively. The light of candles will become the powerful energy of the fire element which will spread to get rid of the harm according to our wish.

“Mind can be adjusted. Mind can be commanded.”

Let’s come together to make a miracle happen again.

Anumodhana to you all.

Master Acharavadee Wongsakon

March 13, 2020

Translators: Wassana Sasakun, Wisuwat Sutthakorn, Pathitta Kawinchutipat, Pimchanok Thanitsond

..

การตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ ทำให้โลกต้องประสบภัยทางเศรษฐกิจและอารมณ์ เกินพิษร้ายที่แท้จริงของไวรัสโควิด-19 .. เวลาเกิดสงครามโลกที่ทำลายล้างกัน มีคนตายเรือนแสน บางประเทศได้รับผลกระทบหนัก บางประเทศได้รับผลกระทบเฉพาะบางหมวดธุรกิจ แต่ไวรัสโควิตที่มีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกราว 4,800 คน ติดเชื้อทั่วโลก 128,000 กว่าคน กลับทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นโลกที่ระดมด้วยพิษเศรษฐกิจไปทุกหมวด ไม่มีใครได้รับการยกเว้น .. การไม่ตั้งอยู่ด้วยเหตุผล ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจผ่านกระแสข่าวที่ก่อเกิดความหวาดกลัวไปทั่วผ่านการแพร่กระจายทางอินเตอร์เน็ต ทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นก็เป็น ที่ไม่เคยได้เห็นก็เห็น ความเสียหายที่ไม่ควรลุกลามก็ลามยิ่งกว่าไฟจากสงครามจริง .. สภาวะตื่นตระหนก Panic คือสาเหตุใหญ่ของปัญหา บางคนไม่ได้ป่วย แต่พอรับรู้เรื่องคนป่วยไม่กี่คนก็เหมือนกับป่วยเองไปแล้ว ขอให้เราตั้งอยู่ด้วยเหตุผล ใช้สติในการตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์หรือพลังของข่าวสาร ทำให้ตกหลุมพรางภัยของโลกในครั้งนี้ อาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่า ปลายเดือนเมษายนสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น เดือนพฤษภาคมโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัวเหมือนคนฟื้นไข้ โลกจะคืนสู่ปกติ ดังนั้นในช่วงที่ฝุ่นตลบ เป็นช่วงที่ใครมีอะไรต้องทำ หรือต้องเตรียม ขอให้ทำต่อไปตามกำลังที่ทำได้ เพราะหากเวลาฟื้นแล้วผู้ที่หยุดชะงัก จะตามเขาไม่ทัน เพราะพอเวลาโลกฟื้นแล้วจะกลายเป็นผู้เสียโอกาส เมื่อมีโอกาสก็ไม่ทำ พอโอกาสกลับมาอีกครั้งก็คว้าไว้ไม่ได้ ในช่วงนี้ ผู้คนต้องเห็นอกเห็นใจกันให้มาก ใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วประสบปัญหาการค้าขาย ขาดเงินสดหมุนเวียนก็อย่าเพิ่งรีบให้พนักงานออก ควรคุยลดเงินเดือนชั่วเวลาหนึ่ง หรือให้ลางานหรือพักงาน โดยไม่รับเงินเดือน จนกว่าสภาวะจะคืนสู่ปกติ หากช่วยกันพยุงก็จะไม่มีใครล้ม มีแต่ใจเท่านั้นที่หล่นวูบไปบ้าง ..

ในข่าวต่างประเทศ มีพิธีกรชาวอเมริกันคนหนึ่งกล่าวว่า ชาวจีนควรขอโทษที่ทำให้โรคนี้แพร่หลายเพราะคนจีนเห็นแก่กิน กินได้กระทั่งค้างคาวและงู คำกล่าวนี้ทำให้อาจารย์ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสถึงเนื้อที่ห้ามกิน 10 ชนิดได้แก่ เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือดาว เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี เนื้อสุนัข เนื้องู อาจารย์เพิ่งนึกได้ว่า ยกเว้นเนื้อมนุษย์ นอกจากสัตว์ที่ทรงห้ามเหล่านี้มีกระแสสังขารที่ดุร้าย แล้ว ก็ยังเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคที่มีความแข็งแกร่งมาก เพราะการที่เชื้อโรคสามารถอยู่ได้ในสัตว์เหล่านี้ แสดงว่าเชื้อโรคนี้ได้สะสมพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าแกร่ง ยากแก่การทำลาย ชาวจีนนั้นบริโภคเนื้อสุนัข เนื้องู แล้วยังบริโภคเนื้อสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ดำรงเผ่าพันธุ์ ได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะทนได้ ก็คือการไปรับเชื้อโรคร้ายแรงเข้าสู่ตัว .. นี่คงเป็นอีกสาเหตุนึงที่พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยพระสัมโพธิญาณ คำเตือนของพระพุทธองค์นั้น ไม่มีอะไรที่ไม่จริงเลย เพียงแต่ว่าเราจะมีปัญญารู้เท่าทันมหันตภัยที่ซ่อนอยู่ได้ลึกซึ้งแค่ไหน ศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นภัยมากกว่ศัตรูที่มองเห็นเสมอ .. เมื่อ 4 วันก่อน อาจารย์มีนิมิตเห็นไฟไหม้เมืองไปทั่ว ไหม้เป็นวงกว้างสุดลูกหูลูกตา ไม่เคยมีนิมิตไฟไหม้เมืองแบบนี้มาก่อน เช้าขึ้นมาก็ได้แต่สวดมนต์แผ่เมตตาไป ที่จริงก็อยากจะชวนให้ศิษย์สวดมนต์ภาวนาช่วยโลก แต่ก็เกรงจะถูกผู้ที่ไม่มีศรัทธาหาว่า ชวนสวดมนต์ภาวนาอีกแล้ว อาจารย์เคยถูกคนพาลเคยกล่าวหาว่า เราชักชวนทำกิจกรรมต่างๆ บ่อย ก็เลยไม่อยากชวนทำ ใช่เพราะหวั่นไหวกับสิ่งที่คนพูด แต่ไม่อยากให้ผู้ที่ไม่เข้าใจ และไม่มีศรัทธาที่มั่นคงต้องหลงคิดปรามาส เขาจะบาปมากเพราะเราทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลเกื้อกูลโลกและตอบแทนพระศาสนา จากวันที่มีนิมิตวิกฤตไวรัสก็รุนแรงขึ้นที่อิตาลีและลามมาถึงอเมริกา เช้ามืดวันที่ 12 มี.ค. อาจารย์ได้เกิดนิมิตเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก สูงใหญ่ชิดหลังคาโบสถ์ และมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมากราบอาจารย์ด้วย ความหมายก็คือ โลกต้องพึ่งพระพุทธเจ้า ต้องพึ่งพลังคุณพระศรีรัตนตรัย จึงจะช่วยสงบเหตุการณ์เลวร้ายของโลกครั้งนี้ได้เร็วขึ้น ... ***ทำไมการสวดมนต์ภาวนาจึงช่วยสถานการณ์ได้? .. เชื้อโรคนี้ละเอียดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น พลังจากการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นพลังงานที่เล็ก ละเอียดแต่ทรงอานุภาพมาก เป็นการส่งคลื่นพลังงานในระดับที่สูงกว่า ไปสู่โลก เปรียบเหมือนการส่งกระแสบริสุทธิ์ไปทำลายเชื้อโรคในอากาศ พลังร้อนที่แผ่ออกมาจากการปฏิบัติวิปัสสนาและการสวดมนต์ ย่อมช่วยฟื้นสถานการณ์ได้ไม่มากก็น้อย การสวดมนต์ครั้งนี้ต้องสวดด้วยพระคาถาชินบัญชร เพราะพระคาถานี้เป็นกระแสร้อนฝั่งปราบภัยร้าย ซึ่งตรงข้ามกับไวรัสที่เป็นเติบโตและอยู่ได้นานในกระแสเย็น จึงขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อเกื้อกูลโลกอีกครั้ง เราเคยสวดมนต์ภาวนาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเมื่อคราดับไฟป่า ดับไฟแค้น แต่ตอนนั้นสวดพระคาถพาหุงมหากา หลังจากสวดจบไป 3 วันก็เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนี้ขอเชิญชาวพุทธและนักภาวนา ภาวนาในสายที่ตนปฏิบัติอยู่ จากนั้นร่วมกันสวดพระคาถาชินบัญชร 7 จบเป็นเวลา 7 วัน สวดในเวลา 20.30 น. .. *สำคัญ* การสวดมนต์ในเวลาใกล้เคียงกัน จะเกิดพลังมากว่าการสวดตามสะดวก เพราะจิตคือคลื่นพลังงาน คลื่นพลังงานที่อยู่ในย่านความถี่เดียวกัน จะจูนถึงกันและก่อให้เกิดผลได้อย่างมีพลังได้ดีกว่าต่างคนต่างสวดคน อย่างไรก็ดี หากไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว ก็สวดในเวลาที่ทำได้ ดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

วิกฤตครานี้กินวงกว้างกว่ามากคราไฟป่าและไฟแค้นอิหร่านเมื่อเดือนมกราคม ขอให้เรามีศรัทธาในสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอให้ได้ใช้เมตตาธรรมร่วมกันเกื้อกูลโลก ..

.. ***หลักการสวดมนต์ภาวนา**** ก่อนจะภาวนาให้สวดนะโมสามจบ และไตรสรณคมน์ (พุทธัง.. ธัมมัง..สังฆัง..) จบเดียว หากที่บ้านมีพระพุทธรูป ก่อนสวดมนต์ให้เพ่งดูพระพุทธรูปอย่างจดจ่อให้จิตสงบ เพื่อพึ่งและรับกระแสพระรัตนตรัยให้มากที่สุด แล้วจึงสวดมนต์ พอสวดแล้วให้ตั้งจิตคิดถึงโลกที่กำลังป่วย แล้วจึงอธิษฐานว่า .. “ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาพุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆบารมี ในการบำเพ็ญภาวนา หรือ/และอันเชิญพระคาถาชินบัญชร เพื่อเกิดเป็นกระแสพลังงานบริสุทธิ์ไปเยียวยาโลกที่กำลังป่วยด้วยไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาด ขอให้การบำเพ็ญนี้สัมฤทธิ์ผล และเกิดเป็น กระแสช่วยเปิดทางให้ทางการแพทย์ค้นพบวัคซีนป้องกัน ให้ประเทศไทย โลก รวมถึงครอบครัวและข้าพเจ้าปลอดภัย และโลกคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วด้วยเทอญ” เมื่อจบการสวดมนต์ก็อธิษฐานอีกครั้ง เสร็จแล้วให้น้อมจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์และแก่โลก .. การสวดมนต์ภาวนาในเวลาเดียวกันอย่างพร้อมเพรียง เหมือนการจุดเทียนต่อๆ กันๆ แล้วแรงเทียนจะกลายเป็นพลังธาตุไฟมหาศาล ที่แพร่กระจายไปขจัดภัยร้ายเฉพาะกิจ ตามที่เรากำหนดจิตผ่านการอธิษฐาน “จิตนี้ดัดได้ จิตนี้สั่งได้” ขอให้เรามาร่วมทำปาฏิหาริย์ให้เกิดอีกวาระหนึ่งเถิด ขออนุโมทนา .. อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 13 มีนาคม 2020 .. ... ....

พระคาถาชินบัญชร (ความหมายโดยรวมคือการอันเชิญพลังคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษา)

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

bottom of page