top of page

Another quick correction from Baichasamma Shop


Recently, Knowing Buddha Organization was notified that Baichasamma Shop was selling Buddha images as tea bathing dolls. Tea bathing doll can be used by pouring hot tea on to the doll. However, there will be no problem if Buddha image has not been used for this product. It is very inappropriate as Buddha is the Buddhist’s father and the founder of Buddhism and his image should not be used and sold as decorative objects.

.

Therefore, we sent a letter to Baichasamma Shop informing the right understanding and knowledge that the Buddha symbol is for paying respect and as a remembrance of his virtues and teaching, not as merchandise and decorative objects and that the products will misguide people to perceive him in a wrong way without having to pay respect to.

.

Knowing Buddha Organization would like to express our sincere thanks to Baichasamma Shop for their understanding and prompt correction to stop selling any Buddha products. We wish Baichasamma Shop further success and prosperity in the future.

.

May we all be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols. Although you are not Buddhist, proper respect is supposed to be spotted on in general. Guiding or correcting those around you who do not know would be highly appreciated.


For better understanding how to treat Buddha properly, please go to link

Facebook : Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon.

.

Knowing Buddha Organization

For Protection of Buddhism

27 July 2023


อีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าชื่นชม “บริษัทใบชาสามม้าได้ยุติจำหน่ายตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชารูปเสมือนพระพุทธเจ้า”

.

องค์กรโนอิ้งบุดด้าได้รับแจ้งจากพุทธศาสนิกชนว่า บริษัทใบชาสามม้ามีการจำหน่ายตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชา ที่ปั้นเป็นรูปพระโพธิสัตว์และรูปพระพุทธเจ้าน้อย ทั้งนี้ สำหรับที่มาของคำว่า “ตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชา” นั้น ก็มาจากการเลี้ยงตุ๊กตาด้วยวืธีราดรดน้ำร้อนหรือน้ำชาลงบนตัวตุ๊กตานั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากตุ๊กตารูปร่างอื่นๆ ก็คงไม่เป็นอะไร แต่เป็นตุ๊กตารูปเสมือนพระพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธเคารพนับถือดั่งเป็นพระสัญลักษณ์องค์แทนของพระพุทธองค์ จึงนับเป็นการกระทำที่น่าสลดหดหู่และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการหมิ่นและลดทอนพระเกียรติของพระพุทธเจ้า และทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพระสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์สามารถนำมาเป็นของใช้และของประดับตกแต่งได้

.

ด้วยเหตุนี้ ทางองค์กรฯ จึงได้ส่งจดหมายถึงผู้จัดการบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไข รวมถึงได้แนะนำหลักปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องเหมาะสม จนเกิดเป็นผลที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้วยการเปิดใจเพียงวันเดียวหลังได้รับจดหมาย ปรากฏว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือยุติการจำหน่าย และลบภาพตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชารูปเสมือนพระพุทธเจ้าออกไปจากทุกช่องทางโซเชียล พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณมายังองค์กรโนอิ้งบุดด้าอีกด้วย

.

ด้วยอานิสงส์ในการดําเนินการแก้ไขนี้ ขอให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแต่สิ่งที่ดีามเข้ามาสู่ชีวิตเสมอ และขอให้กิจการของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

.

ขอท่านทั้งหลายอย่ามองว่าการที่ผู้คนในปัจจุบันนำพระสัญลักษณ์มาเป็นเครื่องประดับตกแต่ง หรือแม้แต่เป็นสินค้าต่างๆนั้น เป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปเลย สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งสิ้น ขอท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่ของชาวพุทธ ร่วมกันปกป้องพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า หรือแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ชาวพุทธ แต่การทำความเคารพสิ่งที่ควรเคารพนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำของมนุษย์ทุกชนชาติและศาสนา โปรดชี้แนะผู้ที่ไม่รู้ให้เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเถิด

หากท่านพบเห็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธสัญลักษณ์และพระพุทธศาสนา จงอย่านิ่งดูดาย โปรดช่วยกันบอกกล่าวและอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตนต่อพระพุทธสัญลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยความสุภาพ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป หรือท่านสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่

.

อีเมล์ : Buddhawatchkbo@gmail.com

หรือ inbox of Facebook: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon.


มาร่วมกันปกป้องพระเกียรติของพระพุทธเจ้า เพื่อพระพุทธศาสนาคงอยู่ถึง 5000 ปี ด้วยเทอญ

.

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

27 กรกฎาคม 2566

Commentaires


bottom of page