top of page

Another successful cooperationRecently, Knowing Buddha Organization received notification from Buddhists who support the organization's work in protecting Buddhism. The report suggested that Richmond Hotel used Buddha’s image as decoration in their restaurant and hotel’s lobby. Furthermore, there are numerous images being used for commercial purposes on the hotel’s Facebook page.

.

Therefore, Knowing Buddha Organization informed the company that Buddha’s symbol should not be used for decorative or commercial purpose, and we decided to give the owner the right and proper ways to treat Buddha images. Not long after, Richmond Hotel responded with gratitude and was willing to resolve the matter.

.

Knowing Buddha Organization would like to express our sincere thanks to Richmond Hotel for their understanding and prompt correction to stop using Buddha for decorative purpose. We wish further success and prosperity for the hotel in the future.

.

May we all be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols. Although you are not Buddhist, proper respect is supposed to be spotted on in general. Guiding or correcting those around you who do not know would be highly appreciated.

.

If you notice any inappropriate and disrespectful cases, whether Buddha statues, images, and symbols, please cooperate with us to stop those actions and correct for what is wrong. Do feel free to contact or inform us at

.

Facebook Inbox: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon

.

Knowing Buddha Organization

For Protection of Buddhism

14 December 2023

.

For better understanding how to treat Buddha properly, please go to link:

.

WHY BUDDHA IMAGES AND SYMBOLS ARE NOT FOR FURNITURE OR DECORATION

.

.

อีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ไข

.

ทางองค์กรฯได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นว่าทางริชมอนด์ โฮเทลได้มีการนำพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาตกแต่งภายในอาคารในส่วนห้องอาหารและล็อบบี้ และมีการนำรูปภาพดังกล่าวมาใช้ในการโฆษณาในเพจเฟซบุ๊คของทางโฮเทล

.

ทางองค์กรฯจึงได้เขียนจดหมายชี้แจ้งและให้ความรู้ในการปฏิบัติต่อพระพุทธสัญลักษณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับท่านเจ้าของกิจการและทีมผู้บริหาร และได้รับการตอบกลับ ร่วมยินดีให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ ด้วยการลบรูปภาพและหยุดนำพระสัญลักษณ์มาประดับตกแต่งสถานที่ของโฮเทล

.

ด้วยอานิสงส์ในการดําเนินการแก้ไขนี้ ขอให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแต่สิ่งที่ดีามเข้ามาสู่ชีวิตเสมอ และขอให้กิจการของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

.

ขอท่านทั้งหลายอย่ามองว่าการที่ผู้คนในปัจจุบันนำพระสัญลักษณ์มาเป็นเครื่องประดับตกแต่ง หรือแม้แต่เป็นสินค้าต่างๆนั้น เป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปเลย สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งสิ้น ขอท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่ของชาวพุทธ ร่วมกันปกป้องพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า หรือแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ชาวพุทธ แต่การทำความเคารพสิ่งที่ควรเคารพนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำของมนุษย์ทุกชนชาติและศาสนา โปรดชี้แนะผู้ที่ไม่รู้ให้เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเถิด

.

หากท่านพบเห็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธสัญลักษณ์และพระพุทธศาสนา จงอย่านิ่งดูดาย โปรดช่วยกันบอกกล่าวและอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตนต่อพระพุทธสัญลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยความสุภาพ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป หรือท่านสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่

.

อีเมล์ : Buddhawatchkbo@gmail.com

หรือ inbox of Facebook : Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon.

มาร่วมกันปกป้องพระเกียรติของพระพุทธเจ้า เพื่อพระพุทธศาสนาคงอยู่ถึง 5000 ปี ด้วยเทอญ

.

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

14 ธันวาคม 2566

.

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธสัญลักษณ์โปรดอ่านเหตุใดพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เพื่อการตกแต่งตาม link นี้

.

bottom of page