top of page

Another successful cooperation “Chaichana Garden stops using Buddha’s image for decoration”


Another successful cooperation “Chaichana Garden stops using Buddha’s image for decoration”

.

Recently, Knowing Buddha Organization received notification from Buddhists who support the organization's work in protecting Buddhism. The report suggested that Chaichana Garden used Buddha’s image as decoration in their restaurant, which is considered extremely inappropriate and disrespectful for Buddhist. The incidence such as inappropriate customer’s costume or behavior toward Buddha statue may occurred. This kind of practice can become misguidance, therefore, making disrespectful behavior towards Buddha spread even further.

.

Knowing Buddha Organization informed Chaichana Garden that Buddha’s symbol should not be used for decorative purpose. Furthermore, we decided to give the owner the right and proper ways to treat Buddha images. Not long after, we received positive feedback from the restaurant that they would like to co-operate and agreed to remove the Buddha’s statue from their shop and social media platform.

.

Knowing Buddha Organization would like to express our sincere thanks to Chaichana Garden for their understanding and prompt correction to stop using Buddha for decorative purpose. We wish Chaichana Garden further success and prosperity in the future.

.

May we all be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols. Although you are not Buddhist, proper respect is supposed to be spotted on in general. Guiding or correcting those around you who do not know would be highly appreciated.

.

If you notice any inappropriate and disrespectful cases, whether Buddha statues, images, and symbols, please cooperate with us to stop those actions and correct for what is wrong. Do feel free to contact or inform us at

.

Email: Buddhawatchkbo@gmail.com or

Facebook Inbox: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon

.

Knowing Buddha Organization

For Protection of Buddhism

26 October 2023

.

For better understanding how to treat Buddha properly, please go to link:

.

WHY BUDDHA IMAGES AND SYMBOLS ARE NOT FOR FURNITURE OR DECORATION

.

อีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ไขเพื่อความถูกต้องดีงาม “ร้านอาหารชัยชนะการ์เด้นได้หยุดการตกแต่งร้านด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้า”

.

สืบเนื่องจาก องค์กรโนอิ้งบุดด้าได้รับแจ้งจากพุทธศาสนิกชนว่า ร้านอาหารชัยชนะการ์เด้นมีการจัดแต่งร้านด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้าปางนาคปรก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะอาจมีลูกค้าบางท่านแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเบื้องหน้าพระพุทธรูป อีกทั้งอาจทำให้ชาวพุทธที่ได้พบเห็นเกิดความไม่พอใจและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพระสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์สามารถนำมาเป็นของใช้และของประดับตกแต่งได้ ดังที่ปรากฏเป็นกรณีลบหลู่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และหากมีการลอกเลียนแบบหรือเข้าใจผิดเช่นนั้นจริง ก็จะทำให้เกิดการลบหลู่พระพุทธเจ้าและพระสัญลักษณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก

.

ด้วยเหตุนี้ ทางองค์กรฯ จึงได้ส่งจดหมายถึงเจ้าของร้านอาหารเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไข รวมถึงได้แนะนำหลักปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยการเปิดใจรับฟังจากทางเจ้าของร้าน จึงได้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขให้ถูกต้อง และลบภาพลบหลู่ดังกล่าวที่เคยเผยแพร่ไว้ทางสื่อโซเชียลออกไปทั้งหมด พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณมายังองค์กรโนอิ้งบุดด้าอีกด้วย

.

ด้วยอานิสงส์ในการดําเนินการแก้ไขนี้ ขอให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแต่สิ่งที่ดีามเข้ามาสู่ชีวิตเสมอ และขอให้กิจการของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

.

ขอท่านทั้งหลายอย่ามองว่าการที่ผู้คนในปัจจุบันนำพระสัญลักษณ์มาเป็นเครื่องประดับตกแต่ง หรือแม้แต่เป็นสินค้าต่างๆนั้น เป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปเลย สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งสิ้น ขอท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่ของชาวพุทธ ร่วมกันปกป้องพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า หรือแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ชาวพุทธ แต่การทำความเคารพสิ่งที่ควรเคารพนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำของมนุษย์ทุกชนชาติและศาสนา โปรดชี้แนะผู้ที่ไม่รู้ให้เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเถิด

.

หากท่านพบเห็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธสัญลักษณ์และพระพุทธศาสนา จงอย่านิ่งดูดาย โปรดช่วยกันบอกกล่าวและอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตนต่อพระพุทธสัญลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยความสุภาพ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป หรือท่านสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่

.

อีเมล์ : Buddhawatchkbo@gmail.com

หรือ inbox of Facebook : Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon.

มาร่วมกันปกป้องพระเกียรติของพระพุทธเจ้า เพื่อพระพุทธศาสนาคงอยู่ถึง 5000 ปี ด้วยเทอญ

.

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

26 ตุลาคม 2566

.

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธสัญลักษณ์โปรดอ่านเหตุใดพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เพื่อการตกแต่งตาม link นี้

.

Commentaires


bottom of page