top of page

Why You Shouldn't Take Wedding Photos or Conduct Fashion Shoots at Buddhist Religious Sites


เหตุใดจึงไม่ควรถ่ายแบบ หรือถ่ายพรีเวดดิ้งในศาสนสถาน

(ภาษาไทยโปรดอ่านด้านล่าง)

Buddhist religious sites, including temples, monasteries, stupas, and pagodas are built for conducting religious activities, as dwellings for monks, and to remind us of the Triple Gem. Buddhists pay respect to them all. And it doesn't matter whether these sites are currently in service or in ruins. They are still sacred places and visitors must be well-behaved and respect them. Given the beauty and tranquility of Buddhist sites, many tourists and even Buddhists visit these places to take pictures for all kinds of reasons, e.g., fashion, art, weddings, etc. However, taking these kinds of photos, which are motivated by business interests, affection, and/or indulgence in beauty, is inappropriate for the following reasons:

1. Buddhist symbols and religious sites are built because of Buddhists' deep belief in and devotion to the Buddha and the Triple Gem. Although some of these places may have become ruins, the belief of the builder and Buddhists towards the Buddha and the Triple Gem still remains, so visitors must show respect to the site and the Buddha.

2. Visitors should not enter the Sangha area because it is reserved for monks to practice the dhamma.

3. Wedding photos and fashion shoots are motivated by lovers' affection and indulgence in beauty, which are inappropriate at a Buddhist religious site. The photo studio then uses these photos to promote their business, and this creates even more misunderstanding as more people seek to do the same. Moreover, taking wedding photos involves affection and passion and public displays such as holding hands, hugging, kissing, etc., all inappropriate activities at Buddhist religious sites.

4. Garments typically worn for wedding photos and fashion shoots, e.g., tight or skimpy clothing, thin fabric, etc., are inappropriate for Buddhist religious sites. And this spreads further misunderstanding as others who see the pictures may think this is appropriate attire for these sacred places. In fact, when we visit these places, we must wear appropriate clothing to show respect.

5. When taking wedding pictures or during fashion shoots, subjects often pose or conduct themselves inappropriately. Hugging, laughing out loud, and other similar behaviors constitute disrespect to the site, even if unintentional.

6. All of the foregoing creates further misunderstanding as others who observe these events or see the photos may conclude that they too can come to these sites to take similar photos. Eventually the problem spreads.

7. You can take photos of Buddhist religious sites, but you must be respectful, well-behaved, and appropriately dressed.

-------------------------------------

ศาสนสถาน ไม่ว่าจะเป็น วัดวาอาราม สำนักสงฆ์ โบสถ์ เจดีย์ วิหาร หรือ สถูป ล้วนสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เป็นที่พระสงฆ์พำนัก และเป็นอนุสรณ์ให้พุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงในพระรัตนตรัย พุทธศาสนิกชนต่างกราบไหว้บูชาและร่วมศาสนกิจต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าสถานที่เหล่านี้จะอยู่สภาพสมบูรณ์หรือเป็นซากปรักหักพัง สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันเปี่ยมไปด้วยกระแสแห่งพระธรรม และความสงบ สัปปายะ การเข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน พึงเข้าชมด้วยความเคารพ มีความสงบ สำรวมด้วยความงดงาม และด้วยบรรยากาศที่สงบงดงามนี้ ปัจจุบันจึงมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาเที่ยวชม และถ่ายรูปกันอย่างเสรี ทั้งเก็บภาพเพื่องานศิลป์ รวมไปถึงการถ่ายแบบ ถ่ายพรีเว็ดดิ้งต่าง ๆ แต่ด้วยจุดประสงค์ของการถ่ายภาพอันเนื่องด้วยกิจทางโลกซึ่งแฝงไปด้วยนัยยะแห่งความลุ่มหลง และความเสน่หา ดังนั้นการถ่ายแบบหรือถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในศาสนสถานจึงเป็นการไม่สมควรด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. พระพุทธรูป พระสัญลักษณ์ และศาสนสถานถูกสร้างขึ้นเพราะแรงศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระบรมศาสดาและพระรัตนตรัย และแม้บางแห่งจะคงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ความศรัทธาของผู้สร้างและพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระรัตนตรัยยังคงมีอยู่อย่างเปี่ยมล้น ผู้เข้าเยี่ยมชมศาสนสถานต้องตระหนักถึงการให้ความเคารพต่อสถานที่และต่อองค์พระศาสดาอย่างยิ่ง

2. การเข้าถ่ายภาพหรือเยี่ยมชมสถานที่ ผู้เข้าชมควรเลี่ยง ไม่เข้าไปยังบริเวณที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ เพราะเป็นเขตเฉพาะ เพื่อคงความสงบ สัปปายะในศาสนสถาน อันเป็นการเอื้อต่อการบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสงฆ์อยู่เสมอ

3. จุดประสงค์ของการถ่ายแบบหรือถ่ายพรีเวดดิ้งนั้น ล้วนแฝงไปด้วยนัยยะแห่งความลุ่มหลง เสน่หา ประสงค์เพียงภาพสวยงาม ให้คนชื่นชม โดยมิได้คำนึงถึงกาละเทศะและความเหมาะสม อีกทั้งเมื่อมีการนำภาพมาโปรโมตเพื่อเชื้อเชิญให้มาถ่ายแบบหรือให้คู่รักมาถ่ายพรีเวดดิ้งในวัดเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งล้วนเกี่ยวเนื่องกับกามราคะ ไม่ว่าจะเป็นการโอบกอด จับมือถือแขน หรือการหอมแก้ม การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในศาสนสถาน

4. เครื่องแต่งกายในการถ่ายแบบหรือพรีเวดดิ้ง มักเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสม รัดรูปและไม่สุภาพ ชาวไทยและชาวต่างชาติอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ได้ ไม่เฉพาะการแต่งกายเพื่อการถ่ายแบบเท่านั้น การแต่งกายมาวัดก็ควรแต่งกายให้สุภาพและเหมาะควร เพื่อแสดงความเคารพต่อทั้งสถานที่และพระรัตนตรัย

5. การแสดงอาการไม่สำรวมในการถ่ายภาพ ถ่ายแบบ หรือพรีเวดดิ้ง หรือด้วยท่าทางที่ไม่สุภาพ ขาดคารวะธรรม ไม่ว่าจะเป็น การโอบกอด การหัวเราะเสียงดัง การกระโดดโลดเต้น เป็นต้น ล้วนเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพต่อสถานที่

6. อาจสร้างความเข้าใจผิดต่อคนทั่วไปว่า ศาสนาสถานสามารถให้คนทั่วไปมาถ่ายแบบหรือพรีเวดดิ้งได้ จนอาจเกิดเป็นการกระทำเลียนแบบต่อไป

7. เมื่อประสงค์จะถ่ายภาพในศาสนสถาน ต้องเป็นไปด้วยความเคารพและสำรวม ทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่และอากัปกิริยาที่แสดงออกต้องเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

ขอทุกท่านมาร่วมกันเป็นแบบอย่างที่งดงามในการเข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน อันเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และเป็นการให้เกียรติสถานที่อันทรงคุณค่ายิ่งต่อจิตใจชาวพุทธและคนทั่วโลก เพื่อความดีงามสืบไป ------------------------------------------

Comments


bottom of page