top of page
KBO Top

คำสอนพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฏกถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ นี้คือคำสอนที่เป็นหัวใจที่ชาวพุทธรู้จักกันดี

 

อริยสัจจ 4


1. ทุกข์  การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวง
2. สาเหตุแห่งทุกข์  เหตุซึ่งทำให้เกิดความทุกข์คือตัณหาและความทะยานอยาก
3. การดับไปของความทุกข์  การดับซึ่งทุกข์ทั้งมวล
4. หนทางแห่งการดับทุกข์  คือการปฏิบัติตนตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8

 

อริยมรรค
 

เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่สวนกวาง พระองค์ทรงตรัสสอนถึงกงล้อแห่งธรรม ทรงเลือกกงล้อเกวียนที่มีซี่ 8 ซี่ และตรัสสอนถึงทางแห่งอริยะ 8 ประการ คือทางที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่ง ทำให้เกิด ปัญญาญาณคือความรู้ยิ่ง ที่นำมาซึ่งความสงบระงับและการเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

 

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่น ๆ มากเกินไป
6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรในการหยุดยั้งการทำอกุศลกรรม

    และทำกุศลกรรมที่เกิดให้คงอยู่และทำให้ยิ่งๆขึ้นไป
7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ

 

ความรู้ในจักรวาล
 

1. สรรพสิ่งไม่มีการสูญหาย ทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ในกฏของพลังงาน สรรพสิ่งใดๆ ไม่มีคำว่าสูญ มีเพียง         การเปลี่ยนสถานะจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง
2. ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดคงที่ สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปๆ เป็นอนิจจัง
3. กฎของเหตุและผล เพราะมีเหตุ จึงเกิดการส่งผล

bottom of page