top of page

Another successful cooperation with a sense of respect


Recently, Knowing Buddha Organization was notified that there is the case of using Buddha’s symbol inappropriately at Smarttec Enterprise. The company has produced interior decorative film for buildings which was made into the shape of the Buddha and has been used attaching to the glass door of the pray room. Furthermore, there are numerous images and videos promoting the products commercially on both the company’s website, Youtube channel, and distributors’ website. Therefore, Knowing Buddha Organization informed the company that Buddha’s symbol should not be used for decorative or commercial purpose, and we decided to give the owner the right and proper ways to treat Buddha images.

.

Not long after, Smarttec Enterprise has responded with grateful to cooperate and willing to resolve the matter as follows:

.

“Dear Knowing Buddha Organization. For Buddhism Protection,

.

I would like to express my condolences for this action. I had no intention of offending or intruding Buddhism in any way. But such work was done with sincerity and faith in Buddhism, and the team have already deleted advertising media from the system.

If there are any other media that you have detected in the case of the company's team may have been miss out in deletion. Please inform me back. My team and I are willing to follow Knowing Buddha Organization’s guidance to maintain the correct ways of the Buddha's symbols.

.

Please be informed accordingly, I sincerely apologize for not taking proper precautions.”

.

Knowing Buddha Organization would like to express our sincere thanks to Smarttec Enterprise for their understanding and prompt correction. We wish Smarttec Enterprise further success and prosperity in the future.

.

If you notice any inappropriate incidents and or disrespect cases, be it Buddha statues, images, and symbols, please incorporate with us for the sake of sustaining Buddhism to last long for the full 5,000 years. Do feel free to contact or inform us at

.

Buddhawatchkbo@gmail.com

or Facebook Inbox: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon.

.

May we all be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols. Although you are not Buddhist, proper respect is supposed to be spotted on in general. Guiding or correcting those around you who do not know would be highly appreciated.

.

Knowing Buddha Organization

For Buddhism Protection

23 November 2023.

.

For better understanding how to treat Buddha properly, please go to link:

Why Buddha and symbols are not furniture and decoration?

.

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่ายินดีและน่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

.

เมื่อองค์กรโนอิ้ง บุดด้าได้รับแจ้งจากผู้สนับสนุนองค์กรว่า บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ รวมถึงบริษัทจำหน่ายและติดตั้งฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ ฟิล์มอาคาร และที่พักอาศัยทั้งภายในและภายนอก ได้ผลิตฟิล์มตกแต่งภายในอาคาร ทำเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าใช้สำหรับติดบานประตูกระจกห้องพระ มีตัวอย่างภาพงานและคลิปวิดีโอตั้งแต่กระบวนการผลิต ตัดภาพเป็นรูปพระพุทธรูป จนถึงการติดตั้งฟิล์มตกแต่งที่บานประตูกระจก ปรากฏในเว็ปไซต์ของบริษัท และYoutube channel และปรากฏเป็นภาพผลงานที่เว็ปไซต์ของตัวแทนจำหน่าย

.

ด้วยเหตุนี้ ทางองค์กรจึงได้ส่งจดหมายไปชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ทางบริษัทได้ตอบกลับจดหมายดังนี้

.

“เรียน องค์กรโนอิ้ง บุดด้า (Knowing Buddha Organization) เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

.

ข้าพเจ้า ขอแสดงความเสียใจ ที่ได้กระทำการดังกล่าวออกไป โดยข้าพเจ้าไม่ได้มีความคิดที่จะละเมิดหรือก้าวล่วงใดๆ แต่งานดังกล่าวได้ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และข้าพเจ้าได้ทำการลบสื่อโฆษณาออกจากระบบโดยทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากมีสื่ออื่นใดที่ท่านได้ตรวจเจอในกรณีที่ทีมงานของทางบริษัทฯ อาจจะตกหล่นในการลบ ขอให้ท่านได้แจ้งกลับมา ข้าพเจ้าและทีมงานยินดีปฏิบัติตามองค์กรของท่าน เพื่อคงไว้ซึ่งความถูกต้องของการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าต่อไป

.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นอย่างยิ่ง”

.

ด้วยอานิสงส์ในการดําเนินการแก้ไขนี้ ขอให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแต่สิ่งที่ดีามเข้ามาสู่ชีวิตเสมอ และขอให้กิจการของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปทางองค์กรขอความเจริญและความสำเร็จในกิจการ การงาน จงมีแด่ท่านสืบไป

.

เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมและร่วมปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดาได้ เพียงท่านแจ้งข้อมูลลบหลู่มาที่ช่องทางดังนี้

อีเมล์ : Buddhawatchkbo@gmail.com

หรือ inbox ทางเพจ Facebook: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon

.

ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าละเลยในการทำหน้าที่พุทธบุตรเพื่อปกป้องพระพุทธบิดา พระพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธบริษัททั้งสี่ ในการทำงานของตนอย่างเต็มที่ โปรดช่วยกันหยุดยั้งการลบหลู่และปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้กลับคืนมา เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

.

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

23 พฤศจิกายน 2566

.

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธสัญลักษณ์โปรดอ่านเหตุใดพระรูปและพระนามจึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์และเพื่อการตกแต่ง ตาม link นี้

bottom of page