top of page

Coronation Day

Updated: May 5, 2021


วันฉัตรมงคล

(โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง) . Coronation Day is the day to commemorate for the coronation of His Majesty King Rama X of Chakri dynasty and Thai Kingdom. It is the anniversary day of the Royal Coronation Ceremony of His Majesty King Rama X which was officially carried out according to traditional ritual. . This is an important day since we also celebrate the coronation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej who was reigned as the ninth monarch of Thailand from the Chakri dynasty, titled Rama IX. . Previously, Coronation Day was on 5th May as the Coronation Ceremony of His Majesty King Rama IX was held on this day. . However, in the reign of the current king, His Majesty King Maha Vajiralongkorn, the Coronation Ceremony took place on 4th May 2019. The ceremony included the Royal Purification, "Song Muratha Bhisek” Ceremony, at Chakraphat Phimarn Royal Residence. Following the Purification ceremony, the Anointment Ceremony took place where the King changed into the Regal vestments and proceeded to sit on the Atha Disa Udumbara Raja Asana Throne to receive the Anointment Water. The receiving of the Royal Regalia, the Royal Decorations and the Royal Utensils was then carried out at Bhadrapitha Throne. Then, His Majesty gave alms to the monks and the monks put out fire of the Victory Candle at Amarindra Vinijaya Throne Hall. . In the ceremony, His Majesty King Rama X presented the First Royal Command, “I shall continue, preserve, and build upon the royal legacy and shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the people forever.” . What should be done on Coronation Day? • Decorate national flags at residences and government offices. • Performing the religious ceremony to dedicate merit to the King such as giving alms to monks. • Present our gratitude and give blessings to the King Rama X by wishing His Majesty happiness, good health, and longevity to be the great King of Thailand for a long time.

On this auspicious occasion, we would like to humbly commemorate for the compassion and virtues of His Majesty King Maha Vajiralongkorn who has performed his royal duties for the benefit and happiness of Thai people.

May it please Your Majesty,

Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon 4 May 2021 . Translator: Wisuwat Sutthakorn --------

"วันฉัตรมงคล" ... วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) คือ วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี . แต่เดิมนั้น วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 . ครั้นในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีนี้ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 . โดยประกอบด้วย การสรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงเลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย . ในพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” . กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล

• ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

• ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

• น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน

เนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ . ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์กร โนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

4 พฤษภาคม 2564

bottom of page