top of page

Why Images and Statues of the Buddha Must Not Be Used to Decorate Spas and Massage Parlors


Why Images and Statues of the Buddha Must Not Be Used to Decorate Spas and Massage Parlors

เหตุใดจึงไม่ควรนำภาพพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามาตกแต่งสปาและสถานที่นวด

ภาษาไทย โปรดอ่านด้านล่าง

------------------------------------

All symbols and images of the Buddha such as wood carvings, statues, etc., are to remind Buddhists of the Buddha’s great compassion, for Buddhists to pay respect to, and to remind Buddhists to follow His teaching and end the cycle of rebirth. However, these days many people use His images to decorate spas and massage parlors in order to create an atmosphere of tranquility. This is inappropriate for the following reasons:

1. It spreads misunderstanding of how to treat images and statues of the Buddha. They are for paying respect and to remind us of His compassion. They are not for decoration.

2. In rooms where images and statues of the Buddha are present, we must behave appropriately and not engage in any activity besides paying respect. The room should also be a quiet one.

3. People who use spas and massage parlors remove some or all of their clothes. It is inappropriate to do this where images or statues of the Buddha are present.

4. Placing images and statues of the Buddha in a spa or a massage parlor to make it appear tranquil is not the true purpose of these objects.

5. It undermines people’s belief in the Buddha. Using His images for decorative purposes can make people think that they are merely pieces of art or beautiful objects and can even lead them to think that His story is just a tale.

6. It leads other people to believe they can use images and statues of the Buddha in the same way which is inappropriate.

7. It disgraces the Buddha. Regardless what religion people believe in, using His images to decorate a spa or massage parlor shows disrespect toward a figure who should be respected.

------------------------------------

พระพุทธสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภาพแกะสลัก ภาพวาด ภาพพิมพ์ หรือแม้กระทั่งพระพุทธรูป ล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่มีต่อเหล่าเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อให้ชาวพุทธและผู้ศรัทธาได้แสดงความเคารพ และเตือนใจให้เดินตามคำสอนของพระองค์และเพื่อพบทางออกจากวัฏฏะ แต่ปัจจุบันกลับมีผู้คนนำพระพุทธสัญลักษณ์มาประดับตกแต่งตามสปาและสถานที่นวดต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความสงบ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะควร ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เป็นการเผยแพร่ความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพระสัญลักษณ์ของพระองค์ เพราะพระพุทธสัญลักษณ์ของพระองค์มีไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความเคารพกราบไหว้ ไม่ใช่เพื่อการประดับตกแต่งแต่อย่างใด

2. ห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระพุทธสัญลักษณ์ควรเป็นห้องที่เราพึงมีความสำรวมในการทำกิจต่าง ๆ ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงออกด้วยกิริยาที่ไม่สุภาพ หรือร้องรำทำเพลง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงประดิษฐานพระรูป หรือพระพุทธสัญลักษณ์ใว้ในที่สงบสัปปายะที่สุดในบ้าน ซึ่งก็คือห้องพระ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ผู้ที่ใช้บริการสปาต้องเปลื้องผ้าบางส่วน ซึ่งการกระทำนี้เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในบริเวณที่ประดิษฐานภาพของพระองค์หรือพระพุทธรูป

4. การใช้ภาพของพระองค์และพระพุทธรูปมาตกแต่งในสปานั้นก็เพียงเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูสงบและผ่อนคลาย การวางพระองค์ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในสปาล้วนเป็นการประดิษฐานที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของมีพระพุทธสัญลักษณ์

5. เป็นการบั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธและบุคคลทั่วไป เพราะการนำภาพของพระองค์มาตกแต่งก่อให้เกิดการเข้าใจว่าภาพเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งของซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนยิ่งมองพระพุทธสัญลักษณ์ว่าเป็นเพียงงานศิลป์ หรือของสวยงามจนขาดซึ่งความเคารพ หรือแม้กระทั่งอาจจะคิดไปถึงว่าเรื่องราวของพระองค์เป็นเพียงเรื่องราวที่จินตนาการขึ้นมาเท่านั้น

6. ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบในการนำภาพของพระองค์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และอาจรุนแรงจนนำไปสู่การลบหลู่พระบรมศาสดาได้ในที่สุด

7. เป็นการหมิ่นบารมีธรรมของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีไว้ดียิ่งแล้ว การนำภาพของพระองค์ไปไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพบุคคลที่พึงเคารพ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

จึงขอทุกท่านโปรดพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมก่อนประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระพุทธสัญลักษณ์

Comments


bottom of page